Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2016-10-09

Årsstämma 2016

Kallelse till årsstämman 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma.

för Timjanens samfällighetsförening onsdagen den

26 oktober 2016 kl 19.00 i Ångelstaskolans matsal.

 

Dagordning:

 

 1. Mötets öppnande.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

 6. Val av justeringsmän och rösträknare.

 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.

 8. Föredragning av bokslut för räkenskapsåret, 2015-16

 9. Föredragning av revisorernas berättelse.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det senaste räkenskapsåret.

 11. Framställning från styrelsen och motioner från föreningsmedlemmar

 

 1. Motion avseende problem med katter på föreningens lekplatser.

 2. Motion avseende stadgeändring för föreningens ”tillhandahållande av TV”.

 3. Uppdatering av samtliga tomtarrendeavtal.

 4. Inköp av julbelysning för områdets två flaggstänger.

 5. Utbyte av aggregat för motorvärmare.

 6. Val av planteringskommitté.

 

 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

 2. Val av styrelsemedlemmar.

 3. Val av revisor och en suppleant.

 4. Val av valberedning.

 5. Övriga frågor.

 6. Stämman avslutas.

 

Förvaltningsberättelsen, bokslut och styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, motioner etc. finns tillgängliga under "Dokument" till vänster på denna sida.

Ovanstående handlingar finns även i begränsad omfattning att tillgå hos ordföranden TG 165, för er som inte har tillgång av internet.

 

Välkomna!

 

Styrelsen