Fredagen den 25 september 2020

Avgifter

Upplysningar om föreningens avgifter

1. Oridnaire årsavgift uppgår 2019/2020 till 10 000 kronor, vilket betalas med halva beloppet i februari och andra halvan i augusti.

2. För dem som hyr mark av föreningen betalas markhyra med 2 kr per hyrd kvadratmeter och år, vilket betalas med hela beloppet på fakturan i februari. Om markhyra ska betalas framgår det av fakturan.

3. För dem som nyttjar el i garagen, exempelvis för motorvärmare, betalas 300 kronor per halvår. Denna summa ska i så fall läggas till betalningen av årsavgiften, vilket också framgår av fakturan.

4. För dem (10 av våra medlemmar) som har avdrag för installerad comhem-förstärkare görs avdrag på fakturan i augusti. Om avdrag ska göras framgår det av fakturan.

5. För dem som har fasta arvoden erhålles ersättningen genom att avdrag görs på fakturan i augusti. Om avdrag ska göras framgår det av fakturan.

Pappersfaktura delas ut i brevlådorna ca två veckor innan förfallodag. För dem som önskar kan faktura erhållas per mejl i pdf-format. Anmäl i så fall detta till kassören.